POLITYKA JAKOŚCI

i zarządzania środowiskowego

POLITYKA JAKOŚCI

I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO


DONE! Deliveries Misiek i Wspólnicy Spółka Jawna specjalizuje się w realizacji usług transportowych i spedycyjnych przy wykorzystaniu najwyższej jakości technologii i zatrudnieniu doświadczonej kadry pracowniczej. Firma stale doskonali się poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań, by móc spełniać oczekiwania Klientów, a co za tym idzie prowadzić odpowiedzialny biznes. Dążymy do dostarczania wysokiej jakości usług - wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Szczególną uwagę zwracamy na poszanowanie środowiska naturalnego i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.


Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:

 • wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz Środowiskowego wg ISO 14001,
 • ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie, a także poprawę działań środowiskowych Firmy, 
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Firmy, 
 • zapobieganie zanieczyszczeniom, 
 • racjonalne wykorzystywanie i oszczędzanie wody, energii i paliw, 
 • minimalizowanie zużycia substancji niszczących warstwę ozonową, 
 • gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
 • minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych, 
 • uświadamiać odpowiedzialność za środowisko wśród dostawców i podwykonawców,
 • wzbudzać wśród podwykonawców inicjatywę do wdrażania własnych programów naprawy środowiska naturalnego i stosowania polityki zrównoważonego rozwoju, 
 • dokonywanie okresowej analizy ryzyka występującego podczas realizacji procesów głównych firmy,
 • długookresową współpracę dostosowaną do potrzeb Klienta,
 • stałą analizę specyficznych wymagań Klientów, badanie ich satysfakcji pod względem jakości realizowanych usług,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • ciągłe doskonalenie komunikacji z Klientem poprzez wykorzystywanie wyników analiz. 

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy.
Obowiązuje od dnia 02.05.2016 r.