POLITYKA JAKOŚCI

i zarządzania środowiskowego

POLITYKA JAKOŚCI

I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Done Deliveries Sp. z o. o. Sp. k. specjalizuje się w realizacji usług spedycyjnych przy wykorzystaniu najwyższej jakości technologii i zatrudnieniu doświadczonej kadry pracowniczej. Firma stale doskonali się poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań, by móc spełniać oczekiwania Klientów, a co za tym idzie prowadzić odpowiedzialny biznes. Dążymy do dostarczania wysokiej jakości usług - wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Szczególną uwagę zwracamy na poszanowanie środowiska naturalnego i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

 

Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej firmy, deklarujemy:


 • wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz Środowiskowego wg ISO 14001,
 • ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie, a także poprawę działań środowiskowych Firmy,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Firmy,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • racjonalne wykorzystywanie i oszczędzanie wody, energii
 • minimalizowanie zużycia substancji niszczących warstwę ozonową,
 • gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • uświadamiać odpowiedzialność za środowisko wśród dostawców i podwykonawców,
 • wzbudzać wśród podwykonawców inicjatywę do wdrażania własnych programów naprawy środowiska naturalnego i stosowania polityki zrównoważonego rozwoju,
 • dokonywanie okresowej analizy ryzyka występującego podczas realizacji procesów głównych firmy,
 • długookresową współpracę dostosowaną do potrzeb Klienta,
 • stałą analizę specyficznych wymagań Klientów, badanie ich satysfakcji pod względem jakości realizowanych usług,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • ciągłe doskonalenie komunikacji z Klientem poprzez wykorzystywanie wyników analiz.

 

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy.

Obowiązuje od dnia 01.05.2018