Warning: file_put_contents(!data/cache/686b852e7a7e05007cf44c7bf5e52d4f.dat) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /lib/Template.class.php on line 1218

Polityka prywatności

 Andrychów, data 10.06.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.donedeliveries.com (dalej jako: „Serwis”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy  ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000992825 z kapitałem zakładowym w wysokości  5 647 000,00 ZŁ (dalej jako: „Administrator” lub „Moderator”).

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@donedeliveries.com.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: IOD@donedeliveries.com.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.FORMULARZ KONTAKTOWY

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.donedeliveries.com/kontakt, w tym przygotowania oferty (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

5. Przekazanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości kontaktu
z użytkownikiem.

6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie 4. powyżej celu, czyli do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie.

7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
10. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@donedeliveries.com.

 

NEWSLETTER

11. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przekazywania osobom zainteresowanym ofertą Administratora informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

12. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi newslettera.

13. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: IOD@donedeliveries.com.

14. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

15. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.
16. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

17. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do zrezygnowania ze subskrypcji newslettera,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
18. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@donedeliveries.com.

 

BLOG

19. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikowi wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy na blogu Administratora, a także udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

20. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z bloga. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości dodawania komentarzy na blogu Administratora.

21. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, co oznaczać będzie rezygnację z korzystania z bloga.

22. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

23. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.
24. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

25. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
26. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@donedeliveries.com.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE (E-LEARNING)

27. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym rejestracji użytkownika na platformie e-learningowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
Przesyłania informacji marketingowych (np. newslettera), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a i f RODO).
Marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji użytkownika na platformie e-learningowej.

29. Administrator może przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

30. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 27. powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

czas niezbędny do realizacji umowy,
czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
czas do momentu wycofania zgody.
31. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, na podstawie zawartych umów.
32. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

33. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
34. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@donedeliveries.com.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I WTYCZKI INNYCH STRON WWW

35. Nasza strona internetowa zawiera odnośniki (tzw. wtyczki) do innych stron WWW. Dzięki temu, możesz odwiedzić nasz profil prowadzony w mediach społecznościowych takich jak np. Facebook, Twiter, Linkedin. W tym zakresie portal społecznościowy jest ich współadministratorem. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu promowania naszej firmy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”.

36. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.


FACEBOOK

37.1. Administrator  przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage Administratora. Dane te są przetwarzane:
a)w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes";
b)w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia”.

37.2.Administrator ma prawo do przetwarzania:
a)publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
b)danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
c)innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych 
i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

37.3.Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

37.4.Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a)czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
b)czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
c)okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.

37.5.Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych i ich serwisantom, podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

37.6.Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

37.7.Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

37.8.W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u aktywności (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), a także dotyczących kampanii reklamowych kierowanych do użytkowników Facebook oraz wyświetlania reklam i personalizacji ich treści właściciel Fanpage’u oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo w niniejszym dokumencie oraz w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, Facebooka pod adresami: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools oraz  https://www.facebook.com/policy. Tym samym Facebook udostępnia zasadniczą treść dotyczącą współadministrowania danymi (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze pod wskazanymi powyżej linkami lub z poziomu wszystkich stron. 

37.9.Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz przysługującym ich praw ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

37.10 Projekt pn. „Kierowcy zainteresowani pracą dla przewoźników DONE!”

Projekt zakłada skojarzenie kierowców ze współpracującymi z Administratorem przewoźnikami w przypadku, gdy: kierowca jest zainteresowany nawiązaniem kontaktu z takimi przewoźnikami; przewoźnicy są zainteresowani nawiązaniem kontaktu z kierowcą. Na wniosek i za zgodą kierowcy, Administrator przekazuje jego dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu) do przewoźników, którzy z kolei będą mogli nawiązać bezpośredni kontakt z ww. kierowcą.

Administrator przetwarza dane osobowe kierowców w celu skojarzenia kierowców ze współpracującymi z Administratorem przewoźnikami w ww. celu tj. udostępnienia danych osobowych kierowców do przewoźników.

Przekazanie danych przez kierowcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. celu. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości udostępnienia danych kierowcy do przewoźników. 

Kierowca może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać udzieloną zgodę, co jednak nie będzie miało wpływu na okres przed jej udzieleniem.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez kierowcę lub do czasu wygaszenia opisanego powyżej projektu – a to w zależności co nastąpi pierwsze.

Administrator może przekazać dane osobowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
1.podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom/serwisantom usług technicznych, teleinformatycznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
2.innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, kierowcy przysługuje:
1.prawo dostępu do danych osobowych,
2.prawo do sprostowania danych osobowych,
3.prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6.prawo do cofnięcia zgody,
7.prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@donedeliveris.com.

Przypominamy, że po przekazaniu danych kierowcy do przewoźnika, to przewoźnik będzie administratorem danych osobowych kierowcy. Dlatego jeśli kierowca będzie chciał zrealizować swoje prawa związane z danymi osobowymi, powinien kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.

37.11 Projekt pn. „Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych”

Projekt zakłada skojarzenie osób posiadających certyfikat kompetencji zawodowych (dalej jako: „Certyfikat”) z przewoźnikami nie posiadającymi Certyfikatu, w celu użyczenia im Certyfikatu.  Na wniosek i za zgodą osoby posiadającej Certyfikat Administrator udostępnia na swojej stronie internetowej informacje (imię i nazwisko, dane kontaktowe) o gotowości do użyczenia jej Certyfikatu przewoźnikom współpracującym z Administratorem. 

Administrator przetwarza dane osobowe osób posiadających Certyfikat w celu użyczenia Certyfikatu przewoźnikom współpracującym z Administratorem. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – „zgoda” w zw. z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Radcy 96/26/WE). 

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. celu. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości udostępnienia danych do przewoźników zainteresowanych pozyskaniem Certyfikatu. 

W każdej chwili i bez podania przyczyny można wycofać udzieloną zgodę, co jednak nie będzie miało wpływu na okres przed jej udzieleniem.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody lub do czasu wygaszenia opisanego powyżej projektu – a to w zależności co nastąpi pierwsze.

Administrator może przekazać dane osobowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom/serwisantom usług technicznych, teleinformatycznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
2. innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie posiadającej Certyfikat przysługuje:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6. prawo do cofnięcia zgody,
7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@donedeliveris.com.

Przypominamy, że po udostępnieniu danych, to przewoźnik zainteresowany pozyskaniem Certyfikatu będzie administratorem danych osobowych. Dlatego jeśli osoba użyczająca Certyfikat zawodowy będzie chciała zrealizować swoje prawa związane z danymi osobowymi, powininna kontaktować się bezpośrednio z takim przewoźnikiem.


NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

38. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pośrednictwem systemu nagrywania rozmów telefonicznych, w celu weryfikowania jakości realizowanych niego usług, a to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1) (f) RODO „uzasadniony interes”). Na tej samej podstawie prawnej, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami, a to przez okres ich przedawnienia.

39. Przekazanie danych, w związku z nagrywaniem rozmowy telefonicznej, jest dobrowolne i dlatego brak ich przekazania nie wywołuje negatywnych skutków prawnych. W zależności jednak od rodzaju usługi, o której będą Państwo rozmawiali, przekazanie danych może być obowiązkiem prawnym, dlatego ich przekazanie może być niezbędne. Brak przekazania danych może uniemożliwić realizowanie takiej usługi.

40. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

41. Po upływie tych okresów, nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, dbając o wszelkie gwarancje bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazywać dane osobowe użytkownika - poza osobami upoważnionymi przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze;
innym administratorom w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Administrator nie będzie przekazywał zebranych danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

42. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w RODO,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,

W celu skorzystania z tych praw konieczny jest kontakt z Administratorem lub inspektorem ochrony danych: IOD@donedeliveris.com.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Administratorem Twoich danych osobowych jest DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy  ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000992825 z kapitałem zakładowym w wysokości  5 647 000,00 ZŁ (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
przez e-mail: hr@donedeliveries.com
telefonicznie: +48 730 570 805
43. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
przez e-mail: iod@donedeliveries.com
44. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
a. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, żeby:          
ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
b. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie:
Przepisów prawa pracy określających dane, które możemy pozyskiwać od kandydata do pracy.
Twojej zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż określone w przepisach prawa pracy.
Naszego uzasadnionego interesu – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników przeprowadzonych w razie konieczności testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla celów powyżej wskazanych, a w przypadku zgody jest dobrowolne.

45. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na inne rekrutacje, wówczas do czasu wycofania Twojej zgody, co jednak pozostanie bez wpływu na okres przed jej wycofaniem.

46. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu w/w celów (np. portale rekrutacyjne) oraz w razie konieczności uprawnionym organom państwowym.  

47. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych osobowych (w sposób zgodny z RODO),
c. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Aby skorzystać z praw wymienionych w punktach a-c, skontaktuj się z Działem HR lub IOD.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

49. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.donedeliveries.com (dalej jako: „Serwis”) Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

50. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu. PLIKI COOKIES

51. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP oraz identyfikatory MAC użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.

52. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.donedeliveries.com (dalej jako: „Serwis”).

53. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu. Posługujemy się takimi rodzajami plików cookies:

Cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
Cookies trwałe przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.
Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:
a/ uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej (dzięki temu nie musisz  się logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne Cookies)
b/ optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych
c/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki,  wyglądu strony internetowej itp.
d/ zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu
Cookies zewnętrzne (umieszczane przez Partnerów Administratora) w celu:
a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies
b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak też kontroli ilości wyświetlanych reklam
c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtube.com – polityka prywatności –  www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
54. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:

tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników.
55. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

56. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.

57. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.

58. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.

59. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter, LinkedIn). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.

60. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

61. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.

62. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

63. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
64. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.Pamiętaj też, że masz:

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych w Twoim kraju.  W Polsce jest do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wtedy kiedy ją od Ciebie otrzymaliśmy, w dowolnym momencie, bez wpływu na okres przed jej wycofaniem.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0